Svet-Stranek.cz
Alternativní terapie, energetická kresba ©2014
TERAPIE AYAME

PROSÍME VÁS, MODLETE SE:Alternativní terapie, energetická kresba ©2014

PROSÍME VÁS, MODLETE SE

JE MI DOBŘE
JE MI TAK DOBŘE...
JSEM V PAPRSCÍCH LÁSKY BOŽÍHO SRDCE,
JSEM V OCHRANĚ, V BEZPEČÍ BOŽÍ DLANĚ,
JSEM V OÁZE BOŽÍHO KLIDU.
DĚKUJI TI BOŽE, DĚKUJI...

OTČE, PŘIJMI PROSÍM MOJE PODĚKOVÁNÍ ZA VŠECHNO,
CO UŽ JSI MI DAL,
ZA VŠECHNU TVOU PÉČI O MNE
ZA TO, ŽE JE TU KRÁSNÝ DEN
A JÁ TU SMÍM BÝT S NÍM PRÁVĚ TEĎ-V RÁJI...

BOŽE, DEJ MI KLID MYSLI,
ABYCH PŘIJAL VĚCI, KTERÉ ZMĚNIT NEMOHU,
DEJ MI SÍLU ZVLÁDNOUT VĚCI, KTERÉ ZMĚNIT MOHU,
DEJ MI MOUDROST,
ABYCH ROZLIŠIL JEDNO OD DRUHÉHO...

OTČENÁŠ
Otče náš, jenž jsi na nebesích
posvěť se jméno Tvé,
přijď království Tvé,
Buď vůle Tvá, jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dejž nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim vinníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Otčenáš podle Míly Tomášové
http://www.inspiruj.cz/viewtopic.php?f=27&t=951&p= 4268
Jak vznešená je modlitba Otčenáš
Otče náš, volám Tě z celého srdce, celou svou bytostí, v nejhlubší pokoře, v nejhlubším mlčení srdce, v nejhlubším zastavení promítání mysli a představ.
Ty, kterýž jsi na nebesích, kde žádné lidské promítání a chvění nemá místa, Tebe volám, abys posvětil jméno své v našem vědomí.
Ty, kterýž jsi bezejmenný, všechna jsou jména Tvá, neboť všechno je jen Tebou tvořeno, a proto každé jméno a každý tvar jsou Tvé - jsou Tvým jménem.
Jen v našem zdánlivě odděleném vědomí, a tedy zatemnělém nevědomostí, jsme se naučili rozlišovat Tvoji tvorbu jako něco od Tebe odděleného, a Tvůj věčný klid považovat za Tvá nebesa, kam jsme Tě ve svých představách umístili.
Jelikož jsme se kdysi sami od Tebe svou vůlí zdánlivě oddělili, i Tvoji tvorbu, které jsme součástí, jsme tím od Tebe vzdálili.
A nyní Tě volám, Otče náš - ne můj, ale náš - podstato a prapříčino všeho, dovol mi - a nám - uvědomit si sounáležitost s Tebou.
Posvěť se jméno Tvé, aby bylo shledáno, že je Tebou.
Přijď království Tvé, aby božské vědomí rozpustilo omyl oddělenosti individuálního vědomí od Tebe. V naprostém odevzdání sebe, v nejhlubší pokoře, celou svou bytostí svoluji k Tvé svaté vůli, aby bylo nerozlišené vědomí od Tebe a Tvé tvorby jako v nebi, tak i na zemi.
Svou odhalenou svatou přítomností prosyť jako chlebem vezdejším celý náš život a odpusť nám naše viny nevědomosti, neboť i my odpouštíme svým bližním jejich i naši nevědomost v nich. A nedopusť, abychom podlehli pokušení nového odloučení od Tebe, ale zbav nás zla zapomenutí.
Amen.

Zdrávas Maria, Matko Boží, milosti plná, Pán s Tebou,
požehnaná Tys mezi ženami
a požehnaný je plod života Tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné,
nyní i v hodině smrti naší...
Amen.

Modlitba za nalezení duchovního partnera
Drahý Bože,
prosím tebe a anděly lásky o pomoc při nalezení nádherného milostného vztahu s mým duchovním partnerem. Dejte mi prosím jasné pokyny, jak tohoto člověka najít, a pomozte nám setkat se a užívat si vzájemné blízkosti. Žádám vás o pomoc při vytváření takových okolností, které mi tento nádherný vztah co nejrychleji zajistí. Prosím, pomozte mi zbavit mou mysl, tělo i city všech zábran, jež by mě snad od velké lásky zrazovaly. Prosím, pomozte mi slyšet a následovat vaše Božské vedení, jež mě povede k nalezení a k radosti ze vztahu dvou spřízněných duší. Vím, že mě můj protějšek hledá stejně vroucně, jako já hledám jeho. Oba vás prosíme, abyste nás svedli dohromady a pomohli nám poznat a přijmout požehnání nekonečné lásky. Děkuji

Modlitba za vyléčení stávajícího milostného vztahu
Nejdražší Bože,
prosím Tebe a anděly, abyste mi pomohli vyléčit můj milostný život. Jsem ochotná zbavit se jakéhokoli neodpuštění, které vůči sobě a svému partnerovi chovám, a žádám, aby mě andělé ihned očistili od veškeré zlosti či vzteku. Prosím, pomozte mně i mému partnerovi nahlížet na sebe očima lásky. Chci, aby veškeré následky našich chyb byly vymazány na celé linii času. Prosím, pracujte i s mým partnerem, aby mezi námi zavládla harmonie, romantika, přátelství, respekt, upřímnost a velká láska. Prosím, obnovte naši lásku. Děkuji

Můžeme je také požádat,
aby účinně zasáhli do našeho rodinného života..
Modlitba za početí dítěte
Drahý Bože,
máme na rozdávání spoustu lásky a chtěli bychom se o ni podělit s děťátkem. Žádáme Tebe i anděly, abyste nám pomohli s početím. Prosíme, pošlete do našeho života jednu z vašich nejzářivějších a nejšťastnějších duší a umožněte této bytosti, aby se stala naším dítětem. Děkujeme

Modlitba za uzdravení vztahu mezi rodiči a dětmi
Nejdražší Bože,
prosím pomoz mně a mým dětem k harmonickému vztahu. Žádám Tě o pomoc s uzdravením všech obav, jež nám brání v tom, abychom si dokázali navzájem projevit lásku. Prosím pomoz mým dětem soustředit se a radovat. Prosím pomoz mým dětem přijmout mě i život, jaký žiji. Žádám Tebe a anděly, abyste mně a mým dětem pomohli zbavit se ukřivděnosti a neodpuštění jeden druhému. Prosím pomozte nám k láskyplnému a blízkému vztahu. Amen

Modlitba za lepší chování dítěte
Drahý Bože,
prosím pomoz mi porozumět mému dítěti. Žádám Tě, abys obklopil mé dítě láskou, moudrostí a inteligencí. Prosím pomoz mu přijmout zodpovědnost za jeho chování. Žádám Tě, abys je vedl k rozumným rozhodnutím založeným na lásce a nikoli na strachu. Žádám tebe a Archanděla Michaela, abyste očistili mé dítě od vazeb a zábran, které by mu mohly bránit ve štěstí. Děkuji.

Modlitba za ozdravění vztahů v rodině
Drahý Bože,
vím, že můj příbuzný i já máme své strážné anděly. Žádám, aby nám tito strážní andělé pomohli napravit naše rozepře a neshody. Prosím pomoz nám zbavit se zloby a neschopnosti odpouštět. Žádám, aby veškeré následky našich chyb byly vymazány a zapomenuty všemi, jichž se to týká. Prosím pomoz mi zbavit se všech předsudků, které mám vůči sobě samé nebo vůči ostatním. Žádám, aby nám strážní andělé jasně sdělili Tvé rady, protože vím, že Ty nám přeješ usmíření. Děkuji Ti.

Modlitba za příbuzné
Nejdražší Bože,
prosím pomoz mému příbuznému pocítit klid a štěstí. Žádám Tě, abys k němu/k ní vyslal další anděly, kteří jej/ji utiší. Prosím obklop celou naši rodinu oblaky své Boží lásky. Pomoz nám uvolnit se a udržet si víru a důvěru. Dej nám prosím znamení své lásky, abychom mohli odhodit všechny strany. Děkuji Ti za všechnu Tvou léčivou lásku.

Modlitba za přátelství, jež je u konce
Milovaný Stvořiteli,
hluboko uvnitř cítím, že mé přátelství s ..... je u konce. Žádám tě, abys nám pomohl přijmout tento krok s důstojností a v klidu. Žádám Tebe a anděly, abyste mi pomohli být laskavý/á a zároveň upřímný/á k sobě i k mému příteli. Prosím pomoz mi uvědomit si pravdu tak, aby mé kroky vycházely z lásky namísto strachu, pocitu viny nebo závazků. Prosím utěš mého přítele, abychom mohli oba přijmout tuto změnu pozitivně.

Modlitba za nalezení nového přítele
Nejdražší Bože,
představuji si, že jsem obklopen/a milujícími přáteli, se kterými toho mám hodně společného. Cítím přítomnost nových přátelství s podobně smýšlejícími dušemi a žádám Tě o pomoc při zhmotnění této představy. Prosím, veď mě za novými lidmi, kteří jsou pozitivně, duchovně naladění, zdravě sebevědomí a zábavní. Prosím pomoz mi uvědomit si, že si lásku a pozornost těchto nových přátel zasloužím. Moc Ti děkuji.

Modlitba za navýšení životní energie
Archanděli Michaeli,
žádám tebe a tvé pomocníky, abyste ke mně neprodleně přišli. Prosím uvolni a odkliď ode mě všechno, co mi bere sílu. Pomoz mi znovu získat ztracenou energii. Děkuji Ti.

Modlitba za odčinění následků minulých činů
Nejdražší andělé,
pochybil jsem tím, jak jsem nakládal se svým tělem, a žádám nyní, aby veškeré následky těchto chyb byly vymazány a zapomenuty na celé linii času a všemi zúčastněnými.

Modlitba za zdraví a uzdravení
Drahý Bože,
vím, že jsi mě stvořil jako svůj dokonalý obraz. Prosím Tebe, Ducha svatého a Archanděla Rafaela, abyste mi pomohli poznat a prožívat dokonalé zdraví mého fyzického těla. Jsem ochoten/a zbavit se všech myšlenek a činů, jež vytvářejí iluzi nemoci a bolesti. Vím, že jsi všudypřítomný a tedy existuješ v každé buňce mého těla. Prosím pomoz mi pocítit ve svém fyzickém těle Tvou lásku a poznat, že mě právě teď chováš ve své náruči. Amen

Modlitba za zdraví našich milovaných
Milovaný Bože,
Děkuji Ti za to, že jsi vyslal k loži mého bližního Archanděla Rafaela a andělské léčitele. Vidím, že Ty, Duch svatý, Rafael a andělé objímáte člověka, kterého miluji. Představuji si jej, jak se směje a cítí se lépe. Vím, že se mému milovanému ve skutečnosti vede dobře už teď a žádám o Tvou neustávající pomoc, aby nás tento klid a zdraví doprovázely každým naším dnem. Děj se vůle Tvá

Modlitba při potížích s váhou a chutí
Nejdražší Bože,
dnes jsem se rozhodl/a , že od teď budu mít chuť pouze na zdravé a nízkotučné potraviny a nápoje. Jsem odhodlaný/á zbavit se všeho strachu, který by mě vedl k přejídání. Vím, že mě vedeš v každém okamžiku mého života včetně těch chvil, kdy jím a piji. Žádám Tě, abys mne nadále poctil Boží moudrostí a klidem a aby všechna má rozhodnutí týkající se jídla a pití vycházela z mého vyššího já. Děkuji Ti, amen.

Modlitba při potížích se spánkem
Můj Stvořiteli,
prosím dopomoz mi dnes v noci ke klidnému a tvrdému spánku. Prosím, sešli mi strážné anděly, kteří by můj domov chránili ze strany severní, jižní, východní i západní. Představuji si svůj dům obklopený božským bílým světlem Tvé ochraňující lásky. Jsem ochoten/a předat Tobě a andělům všechny své starosti a obavy, aby se jimi má duše nemusela v noci trápit. Prosím sešli mi andělské utěšitele, abych si mohl/a vychutnat nádherný noční spánek.

Modlitba za motivaci ke cvičení
Drahý Bože,
prosím, dopomož mi k získání motivace starat se pořádně o své tělo. Žádám Tě o pomoc při naplnění svých předsevzetí cvičit, zdravě jíst a pořádně odpočívat. Prosím, pomoz mi získat víru ve vlastní schopnost vylepšit a udržet si dobrou fyzickou kondici. Prosím doveď mně k poznání těch nejlepších způsobů, jak se o sebe starat. A až mé odhodlání poleví a lenost mě bude pokoušet, prosím, pomoz mi vrátit se ke svým předsevzetím. Děkuji Ti, amen.

Modlitba za vyléčení závislosti
Milovaný Bože, Duchu svatý, Andělé,
vím, že žádostivost a závislost něco vlastnit, je vlastně touhou po Boží lásce. Prosím pomozte mi pocítit, že jsem prostoupen/a vaší všudypřítomnou láskou. Jsem ochoten/a zbavit se všech strachů, které by mi bránily uvědomit si Vaši lásku. Žádám Vás, abyste mě očistili od přesvědčení, myšlenkových schémat, pocitů a myšlenek, jež mé touhy spouštění. Prosím ukažte mi cestu k lidem, situacím a zážitkům, které podpoří mé odhodlání žít život bez jakýchkoli závislostí. Odevzdávám veškeré své touhy do Vašich rukou a žádám o další anděly, kteří by mě zahrnuli světlem zdraví a míru. Prosím pomozte mi nyní a pro vždycky. Amen.

Modlitba za uzdravení konfliktů v zaměstnání
Drahý Bože,
z hloubi duše toužím, aby mi práce přinášela radost, a žádám Tě, abys mi pomohl najít v ní klid. Prosím pomoz, aby všichni, s nimiž přijdu do styku, chápali mě a já zase je. Očisti mě prosím ode všech strachů, jež v zaměstnání spouštějí konflikty mezi kolegy. Žádám, abys mě Ty a andělé vedli k takovým pracovním úkolům, které by odpovídaly mým zájmům a schopnostem. Představuji si, že se každé ráno budím šťastná a těším se do práce. Prosím Tě o pomoc při zhmotňování této představy. Amen.

Modlitba za nalezení svého životního poslání
Všem, kdo nade mnou dohlíží,
zdá se, že jsem zapomněl/a, jaký je můj Božský životní úděl, a žádám tedy o vaši pomoc, se kterou bych si vzpomněla na pohnutku, která mě sem tentokrát přivedla. Jsem ochoten/a odhodit veškeré strachy, jež mi brání rozpomenout se na svůj životní úděl, včetně strachu z úspěchu a selhání. Vím, že jsem schopen/a svou misi dokončit, a žádám o vaši neustávající pomoc při hledání cesty, na níž bude mé srdce zpívat. Prosím pomozte mi rozlišovat mezi radostí a strachem, abych se mohl/a pustit do smysluplných činností, které ostatním pomohou a mně přinesou radost. Děkuji mnohokrát.

Modlitba za novou práci
Milovaný Stvořiteli,
vedl jsi mě k tomu, abych si nalezl/a nové zaměstnání a já Tě žádám, abys mi pomohl poznat ty dveře, jež mi teď otevíráš. Žádám o jasná a nezpochybnitelná znamení, jež mě zavedou k nové práci, v níž smysluplným způsobem uplatním své nadání a zájmy. Prosím, pomoz mi uvědomit si, že si zasloužím skvělé nové zaměstnání, a utiš mou nervozitu při nástupních pohovorech. Žádám o další anděly, aby mi dodali sebevědomí i odvahu a pomohli vědomě si udržet víru, že o mě pečuješ. Amen.

Modlitba za vyléčení stresu
Drahý Bože, Archanděli Rafaeli a Archanděli Michaeli,
zdá se, že stres mi vážně ubližuje a já potřebuji vaši pomoc. Prosím zbavte mě tlaků, které jsem sám/sama na sebe uvalil/a. Rafaeli, žádám Tě, abys mě zahalil svou léčivou energií a mé tělo tak mohlo setřást následky stresu. Michaeli, tebe žádám o odstranění důsledků negativních a ustrašených myšlenek včetně vláken, jež mě vysávají. Jsem připraven/a zbavit se špatných návyků, jako je sebetrýznění, podléhání diktátu času nebo jiných předsudků vytvářejících stresové situace. Ve skutečnosti vím, že mám dostatek času i energie a žádám vás, abyste mi pomohli uvědomit si tento dostatek právě teď. Děkuji vám. Amen

Modlitba za uzdravení zvířete
Drahý Bože,
žádám , abyste Ty, Archanděl Rafael a andělští léčitelé zahrnuli mé zvířátko Svou léčivou energií lásky. Prosím, pomozte mému zvířátku i mně pocítit klid, aby léčení mohlo započít. Prosím, sešlete nám zázrak, vždyť ve Vašich očích je vše dávno uzdravené. Žádám vás, abyste mi dopomohli k víře a důvěře, a já tak mohla ihned pocítit Vaši lásku ve svém zvířátku i v sobě. Děkuji Vám

Modlitba za ztracené zvíře
Nejdražší Bože,
vím, že nikdo a nic se ve skutečnosti nemůže ztratit, neboť jsi všudypřítomný a vidíš každou věc i každého tvora. Opakuji si, že nic není v Božích očích ztraceno. Žádám, abyste mi Ty, Archanděl Michael, Archanděl Rafael, přírodní andělé a také moji andělé strážní pomohli hned teď se znovu setkat s mým miláčkem. Volám strážné anděly svého zvířátka, aby mi poslali signál a já ho mohla najít. Nyní jsem klidný/á, protože vím, že Bůh, andělé i mé vyšší já už komunikují s mým ztraceným zvířátkem. Děkuji

Modlitba za vyléčení zármutku
Drahý Bože,
Vím, že můj zemřelý milovaný je s Tebou doma na nebesích. Prosím, abys jej opatroval a povzbuzoval svou láskou. Prosím pošli mu další anděly a pomoz mu, aby si v nebi zvykl, cítil se báječně a byl šťastný. Prosím, aby i mně poslal další anděly a pomohl mi zbavit se smutku a žalu. Pomoz mi vyléčit se z pocitů tíhy, abych se mohl/a vrátit k životu, který by mi můj zemřelý milovaný přál. Pošli mi, prosím, z nebe znamení, abych vědě/la, že můj milovaný je v Tvých rukou. Amen.
převzato z www.tetakaterina.cz
návštěvníků stránky
celkem38 953
tento týden30
dnes6